Els PROJECTES al Model Pedagògic d'Infantil (MOPI)

Els projectes a l’etapa infantil s’adeqüen a les capacitats neuropsicològiques dels alumnes d’aquestes edats i afavoreixen l’aprenentatge a través de l’experimentació sensorial i el descobriment guiat, permetent que l’alumne sigui protagonista del procés.

| 05-02-2018

Els projectes s’inicien amb un repte o situació problema a resoldre, que connecta amb els infants a través de la sorpresa i/o una narrativa que contextualitza i els mobilitza, per acabar visualitzant l’aprenentatge a través d’un producte o resposta. De manera sostinguda al llarg del projecte, l’alumne es fa preguntes, cerca informació, elabora hipòtesis, experimenta, contrasta les hipòtesis, treu conclusions… alhora que es promou la consciència del seu procés d’aprenentatge, mitjançant la reflexió sobre què, com i per a què del que aprèn. En tots els projectes es promou que l’alumne apliqui els coneixements adquirits en altres situacions, fent transferència dels seus aprenentatges.

Els projectes que proposa el MOPI estan pensats perquè l’alumne comprengui el que treballa més que aprengui el contingut en què es basa el projecte. Per poder comprendre ha d’haver uns continguts que ens apropin al que plantegem com a repte.

Al MOPI tenim uns projectes que són comuns a totes les escoles de JE i d’altres que són propis del Sant Ignasi, vinculant tot el treball al context dels nostres alumnes i a la mateixa escola.

Comparteix