International mobility

 • ERASMUS, un programa europeu de mobilitat

  El programa Erasmus (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students), que promou la mobilitat d’estudiants i professors en un àmbit europeu, té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i d’aprenentatge dels seus participants. El centre, amb la obtenció de la CARTA ERASMUS, es compromet a vetllar per al compliment de la normativa que regula el propi programa assegurant en tot moment la qualitat en la comunicació, la organització i la gestió de la mobilitat dels seus estudiants i professors.

 • Mobilitat d’estudiants

  En l’àmbit acadèmic, escoles i universitats europees acullen els nostres estudiants en les seves aules en programes de quatre mesos de durada per tal que puguin realitzar part del seu currículum acadèmic a l’estranger. Aquest programa d’intercanvi assegura la equitat en el tractament acadèmic proporcionant el corresponent reconeixement de crèdits.

  En l’àmbit professional, el programa Erasmus ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar estades pràctiques a l’estranger en empreses dels diferents sectors professionals de països europeus. Aquestes experiències faciliten l’adaptació a nous entorns i a equips de treball culturalment diversos, i proporciona oportunitats de creixement personal i professional.

  Aquests programes tenen com a objectiu contribuir al desenvolupament d’un aprenentatge permanent de qualitat, i promoure la innovació i la dimensió europea, així com fomentar la creativitat, la competitivitat i l’esperit emprenedor. Contribueixen també a l’aprenentatge de les llengües i al diàleg intercultural.

 • Mobilitat del professorat

  Els programes europeus ofereixen als nostres professors l'oportunitat de conèixer altres cultures, altres sistemes educatius i altres metodologies i, per tant, els permet créixer  personal i professionalment. Aquesta mobilitat garanteix que els estudiants que no poden participar en un programa de mobilitat puguin beneficiar-se dels coneixements i experiència del personal acadèmic de les institucions d'educació superior d'altres països  europeus  i promou l'intercanvi de coneixements i experiències sobre mètodes pedagògics diferents.

  El professor que participa en aquests projectes esdevé un ambaixador actiu de la mobilitat entre alumnes i companys perquè viu en primera persona l'experiència de la mobilitat.