Una manera diferent de viure l'escola

L'AMPA de Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi fomenta la col•laboració entre les famílies del centre i l'escola, promou activitats, serveis i iniciatives d'interès general, coordina amb el centre la creació de canals de diàleg i participació, així com activitats docents, culturals, esportives i socials, vetllant pel manteniment de l'ideari del centre.

 • Per dur a terme els seus objectius, l'AMPA s'organitza en comissions:

  PASTORAL: Participa en la catequesi i en la preparació de les eucaristies. Promou i coordina iniciatives que puguin contribuir en la formació cristiana, tant de pares com de fills.

  RECICLATGE: Promou, organitza i coordina actuacions per afavorir el reciclatge de llibres de text, equipament esportiu i bates de l'escola.

  FORMACIÓ: Organitza i coordina programes de conferències sobre temes d'interès i actualitat. Col·labora activament en la preparació i desenvolupament de les trobades FEAC (Família i Escola, Acció Compartida).

  SOCIAL I VOLUNTARIAT: Promou la participació de pares i mares de l'escola en tasques de voluntariat, en acció de caire social.

  ESPORTS: Promou, organitza i coordina l'activitat esportiva desenvolupada a l'escola, especialment de l'activitat extraescolar.

  FESTES: Organitza i coordina la Festa de Nadal i la Festa Major que tenen lloc a l'escola en el primer i tercer trimestre del curs.

  COMUNICACIÓ: Treballa per la millora de la comunicació interna i externa de l'Associació.

  BEQUES: Intervé, en col·laboració amb l'escola, en la concessió d'adjudes a l'estudi.

  SALUT: Assessora en qualsevol qüestió relacionada amb temes de sanlut que puguin afectar als col•lectius vinculats amb l'escola.

  CORAL: Dirigeix i coordina totes les activitats pròpies de la coral de pares i mares.

  AUNA: Participa en el Consell de redacció de la revista Auna, publicació de la comunitt educativa Sant Ignasi.

  ampa.santignasi@fje.edu